Unidex ingeschreven onder BTW-nr 0669.748.079

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Unidex. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. Deze voorwaarden zijn alsook van toepassing op alle overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen Unidex en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voor zover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk of via mail zijn overeengekomen.

2. Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Unidex is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Unidex

3. Prijs & voorschotten

Alle mondelinge en schriftelijke, via mail bepaalde overeenkomsten en de daarmee samenhangende prijsopgaven van Unidex zijn vrijblijvend. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene aanpassingen in de werkzaamheden.

4. Schriftelijk akkoord

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk of via mail te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat en de opdracht wordt bevestigd en daartegen binnen 8 dagen na ontvangst geen bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging gelden. Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk of via mail bevestigt en Unidex met instemming van de opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de opdracht heeft gemaakt, wordt de opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt. Mondelinge afspraken en bedingen binden Unidex eerst nadat deze schriftelijk zijn bevestigd.

Uitvoering van de overeenkomst

5. Verstrekken van gegevens

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering mogelijk te maken, in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, correcte en duidelijke content/gegevens/benodigde materialen.

6. Gebruik toeleveranciers

Opdrachten voor productiebedrijven met betrekking tot de verveelvoudiging of openbaarmaking van het ontwerp, worden door of namens, in opdracht van en voor rekening en risico van de opdrachtgever verstrekt. Unidex houdt zich voor de uitvoering van die opdracht, waar nodig, beschikbaar voor mondeling / digitaal overleg. Op verzoek van de opdrachtgever kan Unidex, voor risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken.

7. Termijn van levering

De door Unidex vooropgestelde leveringstermijnen voor het volbrengen van een ontwerp zijn steeds slechts indicatief en geen bindende termijnen. Levering van het te volbrengen ontwerp aan de opdrachtgever na de vooropgestelde leveringstermijn kan in hoofde van de opdrachtgever nooit enig recht op schadevergoeding doen ontstaan.

Auteursrecht, modellenrecht en eigendomsrecht

8. Auteursrecht

Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en van de ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het product, die allen ontwikkeld werden door Unidex, komen toe aan Unidex. Voor zover geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen Unidex en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening of model, blijven deze rechten bij Unidex.

9. Auteursrechthebbende

Unidex garandeert dat het geleverde door hem is ontworpen, dat hij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

10. Eigendom bij Unidex

Zolang geen nadere afspraken tussen Unidex en de opdrachtgever worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op het door Unidex aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, zoals video’s, werktekeningen, prototypes, ontwerpschetsen, grafisch ontwerp e.d., blijven deze eigendom van Unidex.

Gebruik en licentie

11. Het gebruik

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Unidex, verkrijgt hij daarmee het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen. Is over de bestemming of oplage niets vastgelegd, dan geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen.

12. Ruimer gebruik

Bij ruimer gebruik dan overeengekomen dient tussen partijen een nieuwe overeenkomst met betrekking tot de gebruiksrechten te worden gesloten.

13. Wijzigingen in ontwerp

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Unidex veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen. De opdrachtgever dient bij een door hem gewenste wijziging Unidex als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald, op basis van de gebruikelijk door Unidex gehanteerde honorariumtarieven.

14. Eigen promotie

Voor zover hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft Unidex de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Tarieven

15. Tarieven en bijkomende kosten

Naast het overeengekomen honorarium, dient de opdrachtgever eveneens te betalen aan Unidex, de kosten die Unidex voor de uitvoering van de opdracht maakt en die niet vallen onder de normale overheadkosten.

16. Tarieven bij gewijzigde opdracht

Indien Unidex door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, correcte en duidelijke gegevens/ontwerpen/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing door de opdrachtgever genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gefactureerd.

17. Gebruiksvergoeding

In het tussen partijen overeengekomen honorarium is tevens begrepen de vergoeding voor het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp, voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen.

Betaling

18. Betalingsverplichting

Betalingen dienen plaats te vinden voor de vervaldatum vermeld op de factuur. Niet-betaling van een factuur op de vervaldag legt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling € 5 administratiekosten , en een bijkomende schadevergoeding conventioneel en onverminderd vastgesteld op 10% van het verschuldigde bedrag van de factuur met een minimum van 50 euro. Indien na de tweede herinnering geen betaling door Unidex is ontvangen wordt het dossier door incasso verder behandeld.

19. Periodieke facturatie

Unidex heeft het recht, gedurende een opdracht, het tot op dat moment verrichte werk naar redelijkheid in rekening te brengen en te factureren aan de opdrachtgever.

20. Opschorting

Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle door Unidex binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken.

Herroepen en beëindigen opdracht

21. Herroepen opdracht

Wanneer de opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat Unidex zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.

22. Duurovereenkomsten

Wanneer de werkzaamheden Unidex bestaan uit het bij herhaling verrichten van werkzaamheden voor een uitgave, die regelmatig verschijnt, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk of via mail anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke of via mail opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste twee maanden.

23. Beëindigen opdracht

Wanneer er sprake is van zijn wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor van Unidex redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft Unidex het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft hij recht op het honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en is hij verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat Unidex redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat hij de opdracht verder vervult, dan heeft Unidex, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.

Aansprakelijkheid

24. Aansprakelijkheid

Unidex kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of het ontwerp, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 7, een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, correcte en duidelijke gegevens/ontwerpen/ materialen. Unidex kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van productiebedrijven.

25. Beperking aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Unidex voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag van het Unidex toekomende honorarium.

26. Kopieën materialen

De opdrachtgever is gehouden, waar redelijkerwijs mogelijk, kopieën van materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Unidex niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën is opgetreden.

27. Garantie geleverde materialen

De opdrachtgever vrijwaart Unidex voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de opdrachtgever verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van op deze pagina.